Thông Báo

Chứng Nhân

01.03.2019 Thứ Sáu MTC Tuần VII Hc 6, 5-17; Mc 10, 1-12

LỜI CHÚA: Mc 10, 1-12 Ðiều gì Thiên Chúa đã liên kết

Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi […]

❤ SUY TƯ GIÁNG SINH

SUY TƯ GIÁNG SINH

፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨

Lễ Giáng Sinh có nhiều điều khiến phải “động não”, xét mình, suy tư, chấn chỉnh, quyết tâm,… để chính tâm hồn trở thành “hang đá” cho Đấng Cứu Thế giáng sinh – chứ không phải […]

02.28.2019 Thứ Năm VII TN-C: Hc 5, 1-10 ; Mc 9,41-50

LỜI CHÚA: Mc 9,41-50Nếu tay hay mắt anh em làm cớ cho anh em phạm tội “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.  “Ai làm cớ cho một trong những kẻ […]

02.27.2019 Thứ Tư VII TN-C: 1 Pr 5, 1-4; Mc 9:38-40

LỜI CHÚA:  Mc 9:38-40 Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, […]

02.26.2019 Thứ Ba VII TN-C: Hc:2:1-11; Mc 9:30-37

LỜI CHÚA: Mc 9:30-37 Ai là người lớn nhất trong nước Thiên Chúa? ” Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ […]

02.06.2019 Thứ Tư – MTN Năm C – Mồng Hai Tết Âm Lịch, Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ, Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo – Lễ nhớ Dt 12, 4-7. 11-15; Mc 6,1-6

LỜI CHÚA: Mc 6,1-6 Đức Giêsu kinh ngạc vì sự cứng tin của họ

Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu […]

02.25.2019 Thứ Hai VII TN-C: Hc 1, 1-10; Mc 9,14-29

LỜI CHÚA: Mc 9, 14-29 “Lạy Thầy, “Con tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con” Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông.Vừa thấy Người, […]

02.24.2019 Chúa Nhật VII TN-C: 1 Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; 1 Cr 15:45-49; Lc 6:27-38

LỜI CHÚA:  Lc 6, 27-38 “Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót”. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc […]

02.23.2019 Thứ Bảy VI TN-C: Dt 11, 1-7; Mc 9, 2-13

LỜI CHÚA:  Mc 9, 2-13 “Rồi Người biến đổi hình dạng… Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh” .

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như […]

02.22.2019 Thứ Sáu Lễ Thành Lập Tông Toà Phê-rô: 1Pr5:1-4; Mt 16:13-19

LỜI CHÚA: Mt 16,13-19 “Con là Ðá, Cha sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến miền Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác […]