Thông Báo

Chứng Nhân

03.02.2019 Thứ Sáu MTC Tuần VII Hc 17, 1-13; Mc 10,13-16

LỜI CHÚA: Mc 10,13-16 Hãy đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ

Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì […]