Thông Báo

Chứng Nhân

03.03.2019 Chúa Nhật MTN – Năm C Tuần VIII Hc 27, 5-8; 1 Cr 15, 54-58; Lc 6, 39-45

LỜI CHÚA: Lc 6, 39-45 “Miệng nói những điều đầy ứ trong lòng”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, […]