Thông Báo

Chứng Nhân

03.05.2019 Thứ Ba MTN – Năm C Tuần VIII; Hc 35, 1-15; Mc 10, 28-31

LỜI CHÚA: Mc 10, 28-31 “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”

Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh […]

❤️ Ngày 7-8-9 Tháng 6, 2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì ũng nhờ Thần Khí mà tiến bước (Gal. 5:25)

Ngày 7-8-9 Tháng 6, 2019 Tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Brisbane, Úc Châu.

Hãy ₫ến với húa Giêsu Kitô để Người giải thoát bạn, chữa lành và ban cho bạn một cuộc […]