Thông Báo

Chứng Nhân

❤️ Ngày 17-18-19 Tháng 5, 2019 – Tĩnh Tâm Thánh Linh chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người […]

03.05.2019 Thứ Ba MTN – Năm C Tuần VIII; Hc 35, 1-15; Mc 10, 28-31

LỜI CHÚA: Mc 10, 28-31 “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”

Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh […]

❤️ June 5, 2019 – Pentecost Celebration * Charismatic Renewal Retreat in the Archdiocese of Brisbane.

“You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth”. (Acts 1:8)

Date: June 05

•             10:45AM – 12:45PM * At the Chapel next to the Cathedral of Stephen, 249 Elizabeth St., Brisbane […]

❤️ Ngày 7-8-9 Tháng 6, 2019 Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì ũng nhờ Thần Khí mà tiến bước (Gal. 5:25)

Tĩnh Tâm Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Ngày 7-8-9 Tháng 6, 2019

Tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Brisbane, Úc Châu.

Trân trọng kính mời anh chị em đến […]