Thông Báo

Chứng Nhân

03.06.2019 Thứ Tư Lễ Tro – Năm C Tuần VIII; Ge 2, 12-18; 2 Cr 5, 20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

LỜI CHÚA: Mt 6, 1-6. 16-18 “Cha ngươi, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi!”

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc […]