Thông Báo

Chứng Nhân

03.14.2019 Thứ Năm Tuần I Mùa Chay, Năm C – Thứ Năm I Mùa Chay: Et 4:17k-17m,17r-17t; Mt 7:7-12

LỜI CHÚA: Mt 7, 7-12 “Ai xin thì sẽ nhận được”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ […]

03.13.2019 Thứ Tư Tuần I Mùa Chay, Năm C – Gn 3, 1-10; Lc 11, 29-32

LỜI CHÚA: Lc 11, 29-32 “Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona”.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng […]