Thông Báo

Chứng Nhân

03.15.2019 Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay, Năm C – Ed 18, 21-28; Mt 5, 20-26

LỜI CHÚA: Mt 5, 20-26 “Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người […]