Thông Báo

Chứng Nhân

05.16.2019 Thứ Năm IV Mùa Phục Sinh; Cv 13:13-25; Ga 13:16-20

Bài Ðọc I: Cv 13, 13-25 “Bởi dòng dõi Ðavít, Thiên Chúa đã ban Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ”.

LỜI CHÚA: Ga 13, 16-20 “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy”.

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các […]