Thông Báo

Chứng Nhân

06.02.2019 Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Chúa Giê-su Lên Trời, Năm C: Tđcv 1, 1-11; Ep 1, 17-23; Lc 24, 46-53

Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11″Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Bài Ðọc II: Ep 1, 17-23 “Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

LỜI CHÚA: Lc 24, 46-53 “Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Khi ấy, […]