Thông Báo

Chứng Nhân

06.03.2019 Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C; Cv 19, 1-8; Ga 16, 29-33

Bài Ðọc I: Cv 19, 1-8 “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?”

LỜI CHÚA: Ga 16, 29-33 “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ […]