Thông Báo

Chứng Nhân

06.06.2019 Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C: Cv 22:30,23:6-11; Ga 17:20-26

Bài Ðọc I: Cv 22, 30; 23, 6-11 “Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”.

LỜI CHÚA: Ga 17, 20-26 “Xin cho chúng con nên một”.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ […]

❤️06.05.2019 – Pentecost Celebration * Charismatic Renewal Retreat at St. Bernard Catholic Church

“You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth”. (Acts 1:8)

Bless the Lord and His Holy Name with all of my soul and my heart!

LYRIC: 10000 REASON – Bless the Lord

[…]

❤️06.05.2019 – Pentecost Celebration * Charismatic Renewal Retreat at Cathedral of St. Stephen

Move In This Place – Words and Music by Esther Mui. (Christian Worship Praise Song with Lyrics)

Lord, I know you’re here. I can feel you near me. I can feel you moving in this place. Lord, I know you’re here. I can feel you touch me. I can feel the warmth […]