Thông Báo

Chứng Nhân

Đức Thánh Cha Ca Ngợi Sự Hiệp Thông Trong Canh Tân Đặc Sủng

‘Tôi cảm ơn Ban Điều hành Mục Vụ Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo thế giới và Hội Huynh Đệ Công giáo vì sứ mệnh mà họ đã thực hiện trong ba mươi năm qua.’

Gioan Trần chuyển dịch – thanhlinh.net

፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ ፨ […]