Thông Báo

Chứng Nhân

06.03 Thứ Tư Tuần 9 Thường Niên * 2 Tm 1, 1-3. 6-12; Mc 12, 18-27

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 1, 1-3. 6-12“Con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa trong con qua việc đặt tay của cha”.

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôthêu.

Phaolô, tông đồ của Đức Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, thể theo lời […]