Thông Báo

Chứng Nhân

06.04 Thứ Năm Tuần 9 Thường Niên * 2 Tm 2, 8-15; Mc 12, 28b-34

BÀI ĐỌC I:    2 Tm 2, 8-15“Lời của Thiên Chúa không bị xiềng xích đâu, Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta sẽ cùng sống lại với Người”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timô-thêu.

Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu […]