Thông Báo

Chứng Nhân

06.05 Thứ Sáu Tuần 9 Thường Niên 2 Tm 3, 10-17; Mc 12, 35-37

BÀI ĐỌC I:    2 Tm 3, 10-17“Kẻ sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô, đều chịu bắt bớ”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Timô-thêu.

Con thân mến, con đã noi theo cha về giáo lý, đức hạnh, dự định, lòng tin, khoan dung, yêu thương, kiên […]