Thông Báo

Chứng Nhân

06.07 Chúa Nhật Tuần X Thường Niên * Lễ Chúa Ba Ngôi Xh 34, 4b-6. 8-9; 2 Cr 13, 11-13; Ga 3, 16-18

BÀI ĐỌC I: Xh 34, 4b-6. 8-9“Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu”.

Trích sách Xuất Hành.

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môsê chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên […]