Thông Báo

Chứng Nhân

06.08 Thứ Hai Tuần X Thường Niên 1 V 17, 1-6; Mt 5, 1-12

BÀI ĐỌC I:   1 V 17, 1-6“Êlia đứng trước tôn nhan Chúa, Thiên Chúa Israel”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia người Thesbê thuộc miền Galaad, tâu vua Acáp rằng: “Có Chúa là Đấng hằng sống, Thiên Chúa dân Israel, mà tôi đứng trước tôn nhan! […]