Thông Báo

Chứng Nhân

06.09 Thứ Ba Tuần X Thường Niên 1 V 17, 7-16; Mt 5, 13-16

BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 7-16 “Vò bột không cạn và bình dầu không giảm như lời Chúa đã dùng lời Êlia mà phán”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, giòng suối nơi Êlia ẩn náu đã cạn, vì trong xứ không mưa. Bấy giờ Thiên […]