Thông Báo

Chứng Nhân

06.10 Thứ Tư Tuần X Thường Niên 1 V 18, 20-39; Mt 5, 17-19

BÀI ĐỌC I: 1 V 18, 20-39 “Chớ gì dân này nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa và chính Chúa đã hoán cải lòng họ”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Vua Acáp sai người triệu tập toàn thể con cái Israel và nhóm họp các tiên tri trên núi Carmel.

[…]