Thông Báo

Chứng Nhân

06.15 Thứ Hai Tuần XI – 1 V 21, 1-16; Mt 5, 38-42

BÀI ĐỌC I:    1 V 21, 1-16“Noboth đã bị ném đá chết”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Khi ấy, ông Naboth, người Giêrahel, có một vườn nho, sát cạnh đền của Acáp vua xứ Samaria. Acáp nói với Naboth rằng: “Hãy nhượng vườn nho cho ta, để ta làm vườn […]