Thông Báo

Chứng Nhân

06.15 Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên 1 V 21, 17-29; : Mt 5, 43-48

BÀI ĐỌC I: 1 V 21, 17-29“Ngươi đã làm cho Israel phạm tội”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

(Sau khi Naboth chết), có lời Chúa phán cùng ông Êlia, người miền Thesbê rằng: “Ngươi hãy chỗi dậy, xuống gặp Acáp, vua Israel, ở thành Samaria: này Acáp đang xuống vườn […]