Thông Báo

Chứng Nhân

06.17 Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên 2 V 2, 1. 6-14; Mt 6, 1-6. 16-18

BÀI ĐỌC I: 2 V 2, 1. 6-14“Có một xe bằng lửa, và Êlia lên trời”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Khi Thiên Chúa muốn đem Êlia lên trời trong cơn gió lốc, Êlia và Êlisê đang rời bỏ đất Galgala. Khi cả hai đến thành Giêricô, Êlia nói […]