Thông Báo

Chứng Nhân

06.18 Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên Hc 48, 1-15 (Hl 1-14); Mt 6, 7-15

BÀI ĐỌC I: Hc 48, 1-15 (Hl 1-14) “Êlia được che khuất trong gió cuốn, và Êlisê được trọn vẹn thần trí của người”.

Trích sách Huấn Ca.

Bấy giờ tiên tri Êlia như lửa hồng xuất hiện, lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói […]