Thông Báo

Chứng Nhân

06.21 Chúa Nhật Tuần VII Mùa Thường Niên Gr 20, 10-13; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33

BÀI ĐỌC I: Gr 20, 10-13 “Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ta đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo khủng bố khắp nơi: Hãy tố cáo nó, chúng ta hãy tố cáo nó”. Tất cả […]