Thông Báo

Chứng Nhân

06.22 Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên 2 V 17, 5-8. 13-15a. 18; Mt 7, 1-5

BÀI ĐỌC I: 2 V 17, 5-8. 13-15a. 18 “Chúa xua đuổi Israel khỏi mặt Chúa và chỉ còn lại chi họ Giuđa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Salmanassar, vua dân Assyria, xâm chiếm khắp miền và bao vây Samaria trong ba năm. Năm thứ chín […]