Thông Báo

Chứng Nhân

24/06 Mừng lễ Thánh Gioan Baotixita * Bài giảng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

+ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II

✠ ✠ ✠ ✠ ✠

✠ 1. “Thiên Chúa đa gọi tôi từ bụng mẹ, từ thân xác mẹ tôi, Người đa đặt tên cho tôi” (Is 49:1).

Hôm nay chúng ta mừng kính le sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng lời của tiên tri Isaia […]

06.25 Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên 2 V 24, 8-17; Mt 7, 21-29

BÀI ĐỌC I: 2 V 24, 8-17 “Vua Babylon dẫn về Babylon Gioakim, và tất cả những binh sĩ thiện chiến làm tù binh”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Khi lên ngôi, vua Gioakim mới mười tám tuổi, và trị vì ở Giêrusalem ba tháng. Tên mẹ vua là Naestha, […]