Thông Báo

Chứng Nhân

06.26 Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên 2 V 25, 1-12; Mt 8, 1-4

BÀI ĐỌC I: 2 V 25, 1-12 “Cả dân Giuđa bị di chuyển khỏi lãnh thổ mình”.

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Ngày mồng mười tháng mười năm thứ chín triều đại Sêđêcia đã xảy ra như thế này: Nabucôđônôsor vua Babylon kéo cả đạo quân tấn công Giêrusalem, dựng trại quanh […]