Thông Báo

Chứng Nhân

06.27 Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên Ac 2, 2. 10-14. 18-19; Mt 8, 5-17

BÀI ĐỌC I: Ac 2, 2. 10-14. 18-19 “Trên tường thành thiếu nữ Sion, lòng họ kêu vang lên Thiên Chúa”.

Trích sách Ai Ca.

Chúa phá tan các báu vật nhà Giacóp chẳng nương tay: trong cơn thịnh nộ, Chúa phá huỷ thành luỹ thiếu nữ Giuđa. Người quật xuống đất […]