Thông Báo

Chứng Nhân

06.30 Thứ Ba Tuần XII Mùa Thường Niên Am 3, 1-8; 4, 11-12; Mt 8, 23-27

BÀI ĐỌC I: Am 3, 1-8; 4, 11-12 “Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”.

Trích sách Tiên tri Amos.

Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả dòng giống mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập: “Trong muôn dân trên mặt đất, Ta […]