Thông Báo

Chứng Nhân

09.01 Thứ Ba Tuần XXII MTN * 1 Cr 2, 10b-16; Lc 4, 31-37

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 2, 10b-16 “Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Thánh Thần thấu suốt […]

08.31 Thứ Hai Tuần XXII MTN * 1 Cr 2, 1-5; Lc 4, 16-30

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 2, 1-5“Tôi đã công bố cho anh em bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế […]

08.30 Chúa Nhật Tuần XXII MTN * Gr 20, 7-9; Rm 12, 1-2; Mt 16, 21-27

BÀI ĐỌC I: Gr 20, 7-9″Lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi, và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi: suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người […]

08. 29 Thứ Bảy Tuần XXI MTN * Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết – Gr 1, 17-19; Mc 6, 17-29

BÀI ĐỌC I: Gr 1, 17-19 “Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Đừng run sợ trước mặt họ”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết […]

08.28 Thứ Sáu Tuần XXI MTN * Thánh Augustino, Giám Mục, tiến sĩ Hội Thánh – 1 Cr 1, 17-25; Mt 25, 1-13

BÀI ĐỌC I:  1 Cr 1, 17-25 “Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm đối với người đời, nhưng là sự khôn ngoan đối với những người Thiên Chúa kêu gọi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh […]

08.27 Thứ Năm Tuần XXI MTN * Thánh nữ Mônica – 1 Cr 1, 1-9; Mt 24, 42-51

BÀI ĐỌC I:   1 Cr 1, 1-9“Trong mọi sự, anh em hãy nên giàu có trong Người”.

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, […]

08.27 Thứ Năm Tuần XXI MTN * Thánh nữ Mônica – Hc 26, 1-4. 16-21 (Hl 1-4. 13-16); Lc 7, 11-17

BÀI ĐỌC I: Hc 26, 1-4. 16-21 (Hl 1-4. 13-16) “Như mặt trời mọc lên thế nào, thì người vợ hiền lành cũng sẽ là vật trang trí cho gia đình như vậy”.

Trích sách Huấn Ca.

Phúc cho người chồng có được một người vợ hiền, vì sẽ được sống gấp đôi. Người […]

08.26 Thứ Tư Tuần XXI MTN * 2 Tx 3, 6-10. 16-18; Mt 23, 27-32

BÀI ĐỌC I:    2 Tx 3, 6-10. 16-18 “Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chúng tôi truyền cho anh em hãy lánh xa khỏi bất cứ […]

08.25 Thứ Ba Tuần XXI MTN * 2 Tx 2, 1-3a. 13-16 (Hl 1-3a, 14-17); Mt 23, 23-26

BÀI ĐỌC I:   2 Tx 2, 1-3a. 13-16 (Hl 1-3a, 14-17) “Anh em hãy nắm giữ truyền thống anh em đã học biết”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, nhân vì sự Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sẽ đến, và sự tập họp […]

08.24 Thứ Hai Tuần XXI MTN * THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ – Kh 21, 9b-14; Ga 1, 45-51

BÀI ĐỌC I: Kh 21, 9b-14 “Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Thiên Thần nói với tôi rằng: “Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của Con Chiên”.

Thiên Thần đem tôi lên một […]