Thông Báo

Chứng Nhân

09.02 Thứ Tư Tuần XXII MTN * 1 Cr 3, 1-9; Lc 4, 38-44

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 3, 1-9 “Chúng tôi là những người phụ tá của Thiên Chúa, còn anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là toà nhà của Thiên Chúa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi không thể nói với […]