Thông Báo

Chứng Nhân

09.03 Thứ Năm Tuần XXII MTN * 1 Cr 3, 18-23; Lc 5, 1-11

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 3, 18-23 “Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, đừng có ai lừa dối mình. Nếu có ai trong […]