Thông Báo

Chứng Nhân

09.06 Chúa Nhật Tuần XXIII MTN * Ed 33, 7-9; Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20

BÀI ĐỌC I: Ed 33, 7-9“Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta nói, […]