Thông Báo

Chứng Nhân

09.08 Thứ Ba Tuần XXIII MTN * Mk 5, 2-5a (Hr 1-4a); Mt 1, 1-16. 18-23 SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Mk 5, 2-5a (Hr 1-4a)“Đến khi người nữ phải sinh, sẽ sinh con”.

Trích sách Tiên tri Mikha.

Đây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Đấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên […]