Thông Báo

Chứng Nhân

09.13 Chúa Nhật 24 MTN * Hc 27, 33 – 28, 9 (Hl 27, 30 – 28, 7); Rm 14, 7-9; Mt 18, 21-35

BÀI ĐỌC I: Hc 27, 33 – 28, 9 (Hl 27, 30 – 28, 7)“Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha”.

Trích sách Huấn Ca.

Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả […]