Thông Báo

Chứng Nhân

09.14 Thứ Hai Tuần XXIV MTN * SUY TÔN THÁNH GIÁ – Ds 21, 4-9; Ga 3, 13-17

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một (Ga 3,16)

BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9“Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống”.

Trích sách Dân số.

Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu […]