Thông Báo

Chứng Nhân

09.15 Thứ Ba 24 MTN * Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ Dt 5, 7-9; Ga 19, 25-27

BÀI ĐỌC I:  Dt 5, 7-9 “Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng […]