Thông Báo

Chứng Nhân

09.16 Thứ Tư Tuần XXIV MTN * 1 Cr 12:31;13:1-13; Lc 7, 31-35

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 12, 31 – 13, 13“Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn. […]