Thông Báo

Chứng Nhân

09.17 Thứ Năm Tuần XXIV MTN * 1 Cr 15, 1-11; Lc 7, 36-50

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 1-11“Chúa hiện ra với Giacôbê, rồi với tất cả các Tông đồ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng mà tôi đã rao giảng cho anh em, […]