Thông Báo

Chứng Nhân

09.18 Thứ Sáu Tuần XXIV MTN * 1 Cr 15, 12-20; Lc 8, 1-3

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 12-20“Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô giá trị”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết […]