Thông Báo

Chứng Nhân

09.19 Thứ Bảy Tuần XXIV MTN * 1 Cr 15, 35-37. 42-49; Lc 8, 4-15

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 35-37. 42-49“Gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, có người sẽ nói: những người chết sống lại thế nào? Họ lấy thân xác nào mà đến? […]