Thông Báo

Chứng Nhân

09.22 Thứ Ba Tuần XXV MTN * Cn 21, 1-6. 10-13; Lc 8, 19-21

BÀI ĐỌC I:    Cn 21, 1-6. 10-13“Những câu Cách Ngôn khác nhau”.

Trích sách Châm Ngôn.

Lòng vua ở trong tay Chúa, như những dòng nước chảy, Người muốn hướng nó về đâu tuỳ ý Người. Mọi đường lối của người ta đối với họ là ngay thẳng, nhưng Chúa cân nhắc […]