Thông Báo

Chứng Nhân

10.02 Thứ Năm Tuần XVI MTN * Các Thiên Thần Bản Mệnh * Xh 23, 20-23a; Mt 18, 1-5. 10

BÀI ĐỌC I: Xh 23, 20-23a“Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Đây Chúa phán: “Này Ta sẽ sai thiên thần Ta đi trước mặt ngươi, gìn giữ ngươi khi đi đàng, và dẫn đưa ngươi đến nơi Ta đã dọn sẵn cho ngươi. Ngươi hãy ăn […]