Thông Báo

Chứng Nhân

10.03 Thứ Bảy Tuần XXVI MTN * G 42, 1-3. 5-6. 12-16 (Hr 1-3. 5-6. 12-17); Lc 10, 17-24

BÀI ĐỌC I: G 42, 1-3. 5-6. 12-16 (Hr 1-3. 5-6. 12-17) “Giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa. Bởi đó chính con trách thân con”.

Trích sách ông Gióp.

Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: “Con biết Chúa làm nên mọi sự, và không một tư tưởng nào giấu được Chúa. Ai […]