Thông Báo

Chứng Nhân

Thứ Bảy Tuần XXVII MTN * Gl 3, 22-29; Lc 11, 27-28

BÀI ĐỌC I: Gl 3, 22-29 “Tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, Thánh Kinh đã giam giữ mọi loài dưới ách tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô mà lời hứa được ban […]