Thông Báo

Chứng Nhân

10.13 Thứ Ba Tuần XXVIII MTN * Gl 4, 31b – 5, 6 (Hl 5, 1-6); Lc 11, 37-41

BÀI ĐỌC I:    Gl 4, 31b – 5, 6  (Hl 5, 1-6) “Cắt bì là vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải […]