Thông Báo

Chứng Nhân

10.14 Thứ Tư Tuần XXVIII MTN * Gl 5, 18-25; Lc 11, 42-46

BÀI ĐỌC I:    Gl 5, 18-25“Những ai thuộc về Đức Kitô, thì đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng vào thập giá”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, nếu anh em được Thánh Thần hướng dẫn, anh em không còn ở dưới […]