Thông Báo

Chứng Nhân

10.15 Thứ Năm Tuần XXVIII MTN * Thánh Têrêsa Avila * Ep 1, 1-10; Lc 11, 47-54

BÀI ĐỌC I: Ep 1, 1-10 “Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian”.

Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Phaolô, Tông đồ của Đức Giêsu Kitô bởi ý định của Thiên Chúa, kính gửi các thánh ở Êphêxô và […]