Thông Báo

Chứng Nhân

10.16 Thứ Sáu Tuần XXVIII MTN * Ep 1, 11-14; Lc 12, 1-7

BÀI ĐỌC I:    Ep 1, 11-14“Chúng tôi trước kia đã trông cậy vào Đức Kitô, và anh em được ghi dấu Thánh Thần”.

Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, trong Đức Kitô, chúng tôi được kêu gọi làm thừa tự, và anh em (là con cái […]