Thông Báo

Chứng Nhân

10.18 Chúa Nhật Tuần XXIX MTN * Is 45, 1. 4-6; 1 Tx 1, 1-5b; Mt 22, 15-21

BÀI ĐỌC I: Is 45, 1. 4-6 “Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, […]